A. Algemene gegevens

Voor ANBI diaconie zie hier
Naam  ANBI Protestantse Gemeente te Overschie
Telefoonnummer 010 - 4152425
RSIN/Fiscaal nummer 2534460
Nummer Kamer van Koophandel 76351025
Website http://www.protestantsegemeenteoverschie.nl
E-mail scriba@grotekerkoverschie.nl
Adres Overschiese Dorpsstraat 95
Postcode/plaats 3043 CP Rotterdam


De Protestantse Gemeente te Overschie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Overschie.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit zeven leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Vanuit het menu Downloads is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Overschie te downloaden. Dit beleidsplan wil vormgeven aan de opdracht die ons als gemeente van Christus gegeven is: leven vanuit het evangelie, met de Bijbel als richtsnoer en Jezus Christus als Heer en Verlosser. Daarbij is het beleidsplan een hulpmiddel voor de activiteiten van de gemeente om deze opdracht te realiseren. Het leven van de gemeente wordt hoofdzakelijk bepaald door het geloof van haar leden en bovenal door de bezielende aanwezigheid van God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het algemene beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de kerk treft u hier aan. Daarnaast organiseert het K.V.W. evenementen voor ouderen en bezoekt zij ouderen.

G. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2023
Onderstaande begroting 2023 is in december 2022 vastgesteld door de Kerkenraad. Deze begroting is ingediend bij het Regionaal College van Beheerszaken.
Toelichting
De begroting 2023 is gebaseerd op voorgaande begrotingen en de realisatie 2021. De begroting 2023 wijkt af van voorgaande jaren. Dit komt door een aantal redenen:
 • Het overgrote deel van de huidige BRIM onderhoud wordt uitgevoerd in 2023. Dit betreft het onderhoud aan het dak en levert een netto tekort op op het groot onderhoud (inkomsten BRIM en Stichting minus uitgaven). Dit tekort wordt in komende jaren ingelopen vanwege inkomsten waartegenover geen uitgaven staan. Daarbij wordt een deel van deze kosten “verrekend” met inkomsten uit voorgaande jaren én de reeds bestaande onderhoudsreserves.
 • In 2023 worden uitgaven gerealiseerd voor het pionierswerk. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor aangelegde reserve, maar landen wel in het operationele resultaat
 • Lagere geraamde kosten voor het pastoraat.
 • Vanwege de opgelopen inflatie is bij de meeste posten gerekend met een stijging van de kosten van 10% tov 2021, tenzij anders aangegeven. Voor energie is gerekend met een verdubbeling.
Het begrote negatieve resultaat zal worden opgevangen door de reserves Nieuw Beleid en de Algemene reserve. Deze bedroegen per 31 december 2021 respectievelijk € 379.000 en € 387.000.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester: jhvandermeer@live.nl               

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


Samenvatting
Over 2021 is er een operationeel resultaat van € 42.861 negatief. Begroot was een operationeel resultaat van € 51.981 negatief. Daarnaast waren er € 100.631 aan incidentele baten. Hierdoor is het totale resultaat € 57.770 positief.
De incidentele baten worden grotendeels toegevoegd aan de reserves. Het saldo van het negatieve operationele resultaat en het ontvangen legaat wordt afgeboekt van de reserve Pastoraat/Nieuw beleid. Deze afboeking is iets groter (€ 25.661) omdat een aantal specifieke giften (onderdeel van het operationeel resultaat) ook worden toegevoegd aan de reserves. Het resultaat na mutaties reserves is € 0.

Toelichting baten en lasten (A)
Het operationele resultaat is per saldo ongeveer € 9.000 positiever dan begroot. Dit is het saldo van lagere baten en lagere kosten. De lagere baten zijn met name het gevolg van een latere eindafrekening BRIM (in 2022 in plaats van 2021). De lagere lasten zijn met name het gevolg van lagere lasten voor kerkelijke gebouwen en pionierswerk.
Hogere baten (ca.) 
 • Hogere opbrengsten levend geld (m.n. collectes en giften)                4.000
 • Lagere bijdrage BRIM, afrekening in 2022                                           10.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      3.000
 • Hogere overige baten (saldo)                                                                    1.000
              2.000 -/-
            Lagere lasten (ca.)
 • Lagere lasten groot onderhoud                                                                6.000 -/-
 • Lagere overige kosten gebouwen (saldo)                                               2.000 -/-
 • Hogere kosten afschrijvingen (stoelen)                                                   2.000
 • Hogere kosten pastoraat                                                                            3.000
 • Lagere kosten kerkelijke activiteiten                                                         9.000 -/-
 • Lagere kosten vrijwilligers                                                                          3.000 -/-
 • Hogere door te zenden collectes (niet begroot)                                      3.000
 • Hogere overige kosten (saldo)                                                                  1.000                                                                                                           `          11.000 -/-

Toelichting incidentele en overige baten en lasten (B)
De incidentele baten bestonden uit koerswinsten op de beleggingsportefeuille, de herwaardering pastorie en ontvangen legaten. Deze baten zijn toegevoegd aan de reserves, met uitzondering van het ontvangen legaat.

Toelichting mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen (C) nog aanpassen
In totaal is € 57.770 aan bestemmingsreserves toegevoegd. Dit is het saldo van enkele toevoegingen en enkele onttrekkingen.
Er was € 52.554 aan onttrekkingen begroot vanuit de reserve Pastoraat/nieuw beleid. Dit betrof het begrote negatieve operationele resultaat, gecorrigeerd voor de begrote toevoegingen (zie hieronder). Uiteindelijk is € 25.661 onttrokken. De reserve Pastoraat/nieuw beleid is gevormd om operationele verliezen te kunnen opvangen.
Er was € 573 aan toevoegingen aan reserves begroot. Het betrof hier onder andere het toevoegen van gisten aan het orgel- en evangelisatiefonds. Uiteindelijk is € 83.431 toegevoegd. Het betreft hier het positieve resultaat op de beleggingsportefeuille (€ 15.394), de herwaarderingsreserve onroerend goed (€ 68.000) en een aantal kleinere toevoegingen.

Balans
Het eigen vermogen per 31 december 2021 bedraagt € 386.567. Dit is gelijk aan het eigen vermogen per 31 december 2020.  De bestemmingsreserves zijn gestegen met ca € 1.230.000 tot ca € 1.288.000 Er is geen beroep gedaan op de onderhoudsvoorziening. De reserve Pastoraat/Nieuw Beleid bedraagt per 31 december 2021 € 378.601

 

jaarrekening 2022

VERKLARING
Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Overschie verklaart, dat de ontwerp
jaarrekening over 2022 ingevolge ordinantie 11 is opgesteld. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk’ zoals deze
is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de Behandeling van
Beheerszaken.
In de vergadering van 19 juni 2023 van het college is deze opgesteld en daarna is de ontwerp
jaarrekening voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.
De jaarrekening sluit met de volgende totalen:
Balanstotaal                                                 199.617
Baten/Inkomsten                                            17.014
Lasten/Uitgaven                                              25.445
Operationeel resultaat                                      -8.431
Incidentele baten en lasten                                1.376
Resultaat verslagjaar                                        -7.055
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen               -
Resultaat naar Algemene reserve                       -7.055
Het College verklaart eveneens dat, indien van toepassing, de gegevens uit het financieel verslag
van de begraafplaats(en) naar waarheid zijn ingevuld en verantwoord in de jaarrekening van de
diaconie.

G.M. Pranger-van der Stap, Voorzitter    J. Kok, Secretaris

 

I. Beleidsplan Gemeente Overschie

       1. Wie zijn we?  

Wij zijn een open christelijke gemeenschap in Rotterdam Overschie rond Jezus Christus.
Een kring van mensen die samen hun geloof in God willen vieren, een kring van mensen die zich verdiepen in het evangelie van Jezus Christus. We delen hoogtepunten en dieptepunten deelt in ons leven en zo dragen we zorg voor elkaar.

Wij willen een gemeenschap zijn midden in de samenleving van Overschie. Een open kerk voor iedereen die op zoek is naar God. We willen er zijn voor mensen die zoeken naar zingeving, warmte, een helpende hand of een luisterend oor. Iedereen is welkom om aan te sluiten, met ons mee te doen en zo de weg van Jezus te volgen.

De protestante gemeente Overschie is vergrijsd én  levendig. Een dorpsgemeente in de stad waar mensen elkaar goed kennen en betrokken zijn op elkaar in de gemeenschap. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en koesteren de zondagmorgen als hart van de gemeenschap. Verzameld in de eredienst ontmoeten we elkaar rond Woord en sacrament. We drinken graag koffie na de dienst en ontmoeten elkaar elke maand aan tafel bij ‘Etenstijd’.

De protestante gemeente Overschie zoekt ook nieuwe wegen.
We zijn een kerk in transitie door de krimp en de vergrijzing van de gemeente.
Om mensen tegemoet te komen die op andere manieren op zoek zijn naar gemeenschap, geloof en bezinning organiseren we een nieuw spoor van activiteiten. Om ons uit te strekken naar wie ons nodig hebben. Om uit te delen van het goede nieuws van het evangelie. Dat doen we door te pionieren in onze wijk Overschie. Maar ook door nieuwe activiteiten in onze eigen gemeente, bijvoorbeeld in de Kliederkerk.   

 
       1. Wij zijn betrokken en realistisch

Toekomstbestendig bestuur. De nieuwe organisatie van de kerkenraad

De organisatie van de Protestantse Gemeente Overschie vraagt op dit moment om een lichtere organisatie. We willen vooral naar lichtere vorm van bestuur. Enerzijds omdat het moeilijker wordt om ambtsdragers te vinden, anderzijds omdat we verwachten dat veel taken die nu bij de kerkenraad liggen ook door andere vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden. Daarbij is een kleiner bestuur wendbaarder in een situatie van verandering.
We willen daarom taakgroepen formeren rond diverse aandachtsgebieden in en buiten de gemeente. Elke taakgroep staat onder verantwoordelijkheid van een ouderling, een diaken of de predikant. Deze ambtsdrager vervult daarin ook de brugfunctie naar de kerkenraad.

Taakgroepen, kerntaken en verantwoordelijkheden. Het organogram van de gemeente:
 
       1. We zorgen voor elkaar

Het omzien naar elkaar zien we als één van de belangrijkste opdrachten van de christelijke gemeente.
Het kenmerkt onze gemeente dat mensen hun best doen om bij elkaar betrokken te zijn bij hoogte en dieptepunten van het leven. Een kaartje, een bezoekje of een bloemetje. We proberen er voor elkaar te zijn en doen ons best te communiceren wat nodig is om deze betrokkenheid op peil te houden.

Taakgroep Pastoraat
In deze taakgroep verzamelen we de verantwoordelijkheden voor alle kerntaken van het gemeenteleven. Het hart van onze gemeenschap, de binnenkant zogezegd. De momenten waar we onze ziel aan laven, zoals een mooie kerkdienst. Of gezien worden in zie we zijn en wat ons bezighoudt in ons geloof, in een persoonlijk gesprek of een kring. Deze taakgroep valt onder de verantwoordelijkheid van de predikant. Het is goed denkbaar dat deze taakgroep wordt onderverdeeld in subgroepen.
 
Taakgroep pastoraat

Kerkdiensten
Ouderen pastoraat
Crisispastoraat
Kringwerk
Jeugdwerk
Kliederkerk
KVW
Samenwerking kerken
 
Kerkdiensten
De verantwoordelijkheid voor de kerkdiensten, voor Woord en sacrament vallen primair onder de kerkenraad. Alles wat nodig is om die diensten de faciliteren valt onder de kerkenraad. De pastorale taakgroep draagt voor met name verantwoordelijkheid voor de inhoud van de kerkdiensten, waaronder de preekvoorziening en de inhoudelijke evaluatie van de diensten.

Pastoraat – taakverdeling.
Op dit moment verleent ds. Piet de Jong bijstand in het pastoraat voor het ouderenpastoraat, de 75 – plussers. De wijkpredikant (momenteel vacature) richt zich de rest van de gemeente, m.n ook jonge mensen en mensen die uit Overschie een beroep doen op de kerk. De wijkpredikant is verantwoordelijk voor de taakgroep pastoraat en houdt contact met de verschillende sleutelfiguren.

Een belangrijke spil in de zorg voor de ouderen in onze gemeente is de inzet van het Kerkelijk Vrijwilligers Werk. Deze groep bezoekdames en heren zijn betrokken bij alle gemeenteleden die boven de 75 zijn. Ze bezoeken hen en onderhouden contact. Ook verwijzen ze waar nodig naar één van de predikanten. In de taakgroep is de voorzitter van het KVW vertegenwoordigt.
Ook onderhoudt de predikant contact met het team van de kindernevendienst en denkt hij/zij mee met het opbouwen en onderhouden.

Kringwerk
Naast een aantal vaste Bijbelkring voor ouderen ontwikkelen we nieuw kringaanbod. Elk seizoen proberen we nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor diverse doelgroepen. Primair ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de predikant. 

Jeugdwerk en kliederkerk.
In samenwerking met de NGK en de Huiskerk Overschie geven we vorm aan de Kliederkerk Overschie. 4 tot 6 keer per jaar organiseren we een Kliederkerk viering. Het team van de Kliederkerk Overschie is een interkerkelijk team van mensen die allemaal in Overschie wonen.
               
Samenwerking met andere kerken
In Overschie werken we samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Rooms – katholieke parochie en de huiskerk Overschie. Verder zijn we aangesloten bij Samen010 en maken we deel uit van de Stuurgroep Rotterdam. Het is zeker denkbaar dat we verdere samenwerking ontwikkelen in de PKN Rotterdam Noordrand.
Concreet werken we samen in het pionieren en bouwen aan nieuwe kerkplek, een diaconaal missionair initiatief met de NGK Bethelkerk. Hierover meer in het volgende hoofdstuk.
       1. We willen behulpzaam zijn  -  Diaconaal en missionair beleid

Wie is onze naaste? Het is de vraag die de discipelen aan Jezus stellen, waarop hij hen het verhaal verteld van de barmhartige Samaritaan. Wie je naaste is wordt niet bepaald door de kring van mensen waar je bij hoort, zoals de kring van mensen in de kerk. Je naaste is diegene die een appèl op je doet. In onze tijd is dat misschien niet een man die bloedend aan de kant van de weg ligt na een roofoverval, zoals in het verhaal van Jezus. Maar de problematiek van onze tijd en stad is net zo goed onterend voor mensen die ermee te maken hebben. Armoede, eenzaamheid en sociale uitsluiting is actueel in Overschie. Ons ‘dorp’ is een deel van Rotterdam, een stad waar de verschillen tussen arm en rijk groot zijn. De maatschappelijke kloof tussen mensen met en zonder kansen lijkt toe te nemen. De kerk heeft een roeping om te bouwen aan sociale cohesie en mensen te helpen die geen helper hebben. De kerk is bij uitstek de plek waar we geen genoegen nemen met toenemende ongelijkheid tussen mensen, omdat we geloven dat bij God elk mens van waarde is.  

We verlangen er daarom naar om, naast het bestaande diaconale werk, een nieuwe kerkplek op te zetten in samenwerking met diverse partners. Een huis voor Overschie, waar we met een professionele opbouwwerker kunnen bouwen aan een warme ontmoetingsplek waar mensen worden gezien en gehoord. Een project waar mensen volop kunnen meedoen met alle talenten die ze hebben om bij te dragen aan mooier Overschie, een Overschie waarin we iets zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. 
 
Taakgroep diaconie
Taakgroep diaconaat

Wie is de naaste?
Rond de (bijzondere) diensten
Maatsch. partner
Missionair/pionieren
Ontwikkelingshulp
Financiën
 
 
  1. Brood breken en delen – ondersteuning in de liturgie.
In de liturgie en rond bijzondere diensten. Weeksluiting, SFG en vervoer van en naar de kerk van gemeenteleden. Beeldverbinding. Paasgroeten.
 
  1. Overschie centraal. Onze rol als partner voor een leefbare samenleving.  
Netwerkpartner zijn – WMO, wijkteam, uitwijkteam, CJV. Zonnebloem.  Verwijsfunctie. Bethelkerk. Serve the City, valt onder Samen 010
 
  1. Nieuwe vormen van diaconale en missionaire presentie: Pionieren in Overschie. Pioniersplek – laagdrempelige ontmoeting en participatie. Opbouwwerker met begeleiding. Begeleiding Nico van Splunter – apart projectplan!
 
  1. Ontwikkelingshulp
 
  1. Bijlage: Begroting en financiële jaarverslagen


5             Ons gebouw: huis van God, huis van Overschie
Ons kerkgebouw is van God en mensen. We geloven dat God ons dit gebouw heeft toevertrouwd als een punt van rust en bezinning middenin de Overschiese samenleving. Het gebouw is niet van ons, het is AAN ons, om mensen in Overschie samen te brengen en te verbinden met elkaar en met God.
We zien ons kerkgebouw als het huis van de hele Overschiese gemeenschap. Tegelijk is het ook het huis waarin vele kerkleden al jaren thuis zijn. Samen met de Stichting Grote Kerk Overschie zoeken we naar manieren om er steeds meer een plek voor de gemeenschap van te maken. Ons streven is om een duurzame invulling voor deze functie te vinden, waarbij er ruimte blijft voor de kerkelijke gemeente om op zondag samen te komen. Ook willen we in deze invulling een plek openlaten voor bezinning. Ons streven is dat in de kerk naast commerciële activiteiten ook ruimte blijft voor mensen om naar de kerk te komen om zich te bezinnen; rust te vinden in een wereld in beweging.
Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van een nieuwe christelijke gemeenschap in Overschie. We reserveren daarvoor een groot deel van de opbrengst, van de aan ons nagelaten woning van een gemeentelid, waarvoor we zeer dankbaar zijn. Zo kunnen we bouwen aan een nieuwe gemeenschap voor mensen voor wie de weg naar de kerk te lastig is, maar die wel behoefte hebben aan een luisterend oor, een helpende hand en een gevoel erbij te horen.
Onderhoud:
 • Het kerkgebouw is het huis van de gemeente. Gemeenteleden hechten aan het gebouw en willen dat het goed onderhouden wordt. We stellen daarvoor meerjaren onderhoudsplannen op en vragen daarvoor iedere 7 jaar de BRIM/SIM subsidie aan. 
 • Ons voornemen is om de dakbedekking te vernieuwen en daarna alleen nog onderhoud te doen met het geld dat de stichting bijeenbrengt.
Toekomst gebouw: 
Met elkaar bezinnen we ons deze jaren op de beste manier om ons mooie gebouw met voldoende opbrengst te exploiteren. Een door Coupe opgesteld plan heeft ons een aantal opties gegeven. De meest kansrijke is verhuur van werkplekken en zalen in combinatie met horeca.
Zelf investeren we in relatief betaalbare oplossingen die het gebouw beter verhuurbaar, en dus meer multifunctioneel maken. Parallel daaraan zoeken we een partij die grotere investeringen kan doen en meer duurzame exploitatie op zich kan nemen. Dat dit geen gemakkelijke zoektocht is, is de afgelopen jaren al gebleken, maar we laten ons adviseren en kijken bij andere kerken. 
Samenwerking stichting:
 • Stichting en kerkrentmeesters hebben een gedeeld belang: zorgen dat het onderhoud van het gebouw betaald kan worden uit de opbrengsten en de activiteiten van de stichting. Samenwerken is belangrijk om prioriteiten te bepalen en begrip voor elkaars uitdagingen te vergroten. De verantwoordelijkheden zijn helder afgebakend.
 • Zo is personeel/vrijwilligers een gemeenschappelijk probleem, iets om de komende tijd samen over na te denken.
Taakgroep kerkrentmeesters
Faciliteren
    Kerkelijk leven
Financiën
Personeel
Beheer
    Vastgoed en Inventaris
Musici
SGKO
 
 
 1. Visie op (nieuw) gebruik, exploitatie en herinrichting. Wat voor ons kostbaar is toegankelijk houden én maken voor nieuwe doelgroepen. 
b)  Beheer en kerkelijk gebruik. Taakgroep kerkrentmeesters
  1. Keuze voor pionieren en onderbouwing (financiële) keuzes m.b.t nieuw beleid
  2. Bijlage: Begroting en financiële jaarverslagen

Communicatie
Taakgroep communicatie
Kerkblad
Website
Zondagsbulletin
Huisstijl

De taakgroep communicatie wordt voorgezeten door de scriba en bestaat uit vrijwilligers op het gebied van PR en Communicatie. Ze leggen verantwoording af aan de kerkenraad.
Voor het kerkblad en het zondagsbulletin gebruiken we de nieuwe huisstijl al. Wat de website betreft moeten we steeds bezien welke vernieuwingen gerealiseerd kunnen worden.