PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

Welkom op de website van de Protestantse gemeente te Overschie!

U kunt hier terecht voor wat meer informatie over de Protestanste Gemeente te Overschie en haar kerkgebouw, de verschillende activiteiten die er worden ondernomen binnen de gemeente, actualiteiten, foto's van bijzondere erediensten en andere activiteiten en informatie over aankomende diensten.

 
laatse nieuws zie downloads laatse nieuws zie downloads
Enkele foto's van wat er gebeurt in de wijk door vrijwillegers.Kijk onder kopje downloads linkerkant.
 
liturgie witte donderdag goede vrijdag en paasmorgen liturgie witte donderdag goede vrijdag en paasmorgen
Witte donderdag 2020 – Grote Kerk Overschie – online

Pianospel

De kaarsen worden aangestoken – we worden stil voor God

Bemoediging en groet

Zingen: ‘Hij kwam bij ons’ (Uit hemelhoog 181).

Gebed

Zingen: Aber du wiesst den Weg für mich  - uit Taizé, gebed van Diettrich Bonhoeffer.
Uit hemelhoog -  lied 411

Lezing: Mattheus 26: 26 – 30, 36 - 46

Zingen: lied 569 ‘Toen Jezus wist nu is gekomen’

Verkondiging

Muziek: Agnus Dei van Sela  (Uit hemelhoog 162)

Instelling en uitnodiging tot de maaltijd van Heer

Vredegroet
We wensen elkaar de vrede van Christus

Muziek: 568 - Ubi Caritas et amor, Deus ibi est (taizé)

Johannes 14: 27 - 31

We zingen: 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ (ook uit Taize)

Slotgebed:
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.
Gemeente: Amen
We verlaten de kerk in stilte

Goede Vrijdag – Grote Kerk – 2020 – online versie

Stilte

Binnenkomst – paaskaars brandt

Inleidende woorden

Zingen: Psalm 22: 1

Gebed voor de Goede Vrijdag

We lezen het lijdensverhaal:

Lezing Mattheus 26: 1 – 5, Jezus kondigt zijn dood aan.

Gevolgd door: ‘Herzliebster Jesu’, MP3. Als volgt: Lied 587: 1,2

Lezing: 26: 37 – 46, Jezus in Getsemané

Gevolgd door: ‘Was mein Gott will’, MP25

Lezing: 26: 59 – 67, Jezus bij de hogepriester

Gevolgd door: ‘Wer hat dich so geschlagen’, MP37

Lezing: 27: 11 – 14, Jezus bij Pilatus

Gevolgd door: ‘Befiehl du deine Wege’, MP44

Lezing: 27: 15 – 23, Barabbas wordt vrijgelaten

Gevolgd door: ‘Wie wunderbarlich’, MP46

Lezing: 27: 27 – 37, Jezus wordt gekruisigd

Gevolgd door: O Haupt voll Blut und Wunden (Nederlandse tekst: Lied 576a)

Lezing: 27: 45 – 50, Jezus sterft

Gevolgd door: Wenn ich einmal soll scheiden MP62

Lezing: Matth 27: 55,56

Korte overweging

Stilte

Wij zingen: lied 590 ‘Nu valt de nacht’ 

Wij bidden: Onze Vader

We verlaten in stilte de kerk

Vanaf 9:50 uitzending. Dus 10 minuten muziek voor de dienst.

Jan en Ruben, orgel en trompet. Voluit Pasen, denk ik?
 
  • Christus onze Heer verrees
  • Jezus leeft en ik met Hem?
  • ‘Nu triomfeert de zoon van God’

Liturgie Paasmorgen 12 april - online

Lied 637 ‘O vlam van Pasen’
(Ondertussen wordt de Paaskaars brandend binnengebracht)

De tafelkaarsen worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars en wij worden stil voor God

Votum en groet
We groeten elkaar met de vrede van Christus

Lied: 632 ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’: 1,2,3

Gebed

Lied: 650 ‘De aarde is vervuld’: 1,2,3,4 (zonder trompet)

Moment met de kinderen.

Gebed om de opening van het Woord

Lezing N.T: Mattheus 28: 1 - 20

Lied 641 ‘Jezus leeft en ik met Hem: 1,2,4

Preek

Muziek: Jan en Ruben

Dankgebed  voorbeden  stil gebed  Onze Vader

Collectemoment

Zingen: 634 ‘U zij de glorie’

Zegen

 
 
coronavirus coronavirus
De Grote Kerk van Overschie in tijden van het coronavirus

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Overschie heeft besloten om alle activiteiten tot en met 6 april af te lassen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus. Er zullen geen vergaderingen zijn en geen kringen. En géén kerkdiensten in de kerk. Ook het bezoekwerk leggen we tijdelijk stil en zal vooral telefonisch plaatsvinden.

Wat doen we wél?
Er is elke zondag om een online kerkdienst. Elke zondag om 10:00 kunt u afstemmen via kerkdienstgemist.nl op de Grote Kerk in Overschie. Ds. Marleen Blootens leidt online een viering, met muziek en een overdenking. We bidden met en voor elkaar en houden elkaar op deze manier op de hoogte.

Juist nu willen we elkaar helpen waar mogelijk. Betrokkenheid en hulp organiseren we als volgt:  
  • Voor praktische hulp, zoals het doen van boodschappen, kunt u bellen met Tineke Pranger.
Zij zorgt dan dat er iemand contact met u opneemt om u te helpen. Als je je hulp wilt
Aanbieden, om boodschappen te doen of kaartjes te bezorgen, kan je Tineke ook bellen of
Mailen op
Ze is bereikbaar op 06 - 19408789
  • Voor een luisterend oor, zijn alle (pastorale) ouderlingen en de beide predikanten beschikbaar. De predikanten zijn op allerlei momenten bereikbaar, maar in ieder geval kunt u hen bellen op werkdagen tussen 13:00 en 14:00.
Ds. Piet de Jong op 06-10726582 en ds. Marleen Blootens op 010 – 2107054. Email kan ook:

 
We willen graag de mogelijkheid geven aan mensen om in de Grote Kerk te bidden en een kaarsje aan te steken. Op woensdag 8 april, is de kerk open van 15:00 – 16:30. De intenties die mensen in het gebedenboek schrijven nemen we mee naar de online viering van aanstaande zondag.

We zullen ook de klokken van de kerk luiden op woensdagavond. We sluiten hiermee aan bij het initiatief ‘klokken van hoop’, waarmee de kerken een teken van hoop en verbondenheid willen laten horen. Op woensdag  8 april, 15 april, 22 april en 29 april  luiden de klokken om 19:00.
 
Rond uitvaarten volgen we in principe de richtlijnen van de uitvaartbranche. Dat betekent dat er helaas maar een beperkte groep familieleden aanwezig kan zijn, maar de Grote Kerk is wel beschikbaar als locatie voor een plechtigheid. Om ds. Piet de Jong enigszins te beschermen zal ds. Marleen Blootens in principe de uitvaarten doen.  

Laten we vooral ook aan elkaar denken. Met een kaartje of een belletje. We proberen daarin zoveel mogelijk mensen uit onze wijk te betrekken.

Bij de kerk komt een brievenbus voor ‘oma post’. We proberen zoveel mogelijk kinderen, onder andere via de scholen, tekeningen en kaarten te laten maken. Wij verspreiden die dan weer onder de ouderen die geïsoleerd zijn.

Tot slot, als je veel thuis bent en de stilte je omringt, is dat misschien ook een kans. Een kans om te reflecteren én te bidden. Dat we in alles wat er nu gebeurt vertrouwen houden in elkaar en in God. Om te bidden voor hen die ziek zijn en angstig. Laten we elkaar niet vergeten, maar hooghouden. Juist nu.

Namens de kerkenraad,

Ds. Marleen Blootens
 


 
lees meer »
 
Volgende kerkdienst

Volgende kerkdienst
Kerkdiensten rond pasen
Grote kerk
Aangepaste diensten  zie het stukje hierboven 
lees meer »
 
kerkbrief kerkbrief
MEDITATIE
Houd Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede
waaruit mijn leven welt

Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het Paradijs

Even een korte brief vanuit de Grote Kerk. Omdat dit jaar alles zo anders is. Geen feestelijke Palmzondag. Geen Stille Weekvieringen met  Avondmaal op donderdag in de Grote Kerk. Op Goede Vrijdag een eenvoudige viering en straks met Pasen een lege kerk. De oudsten onder ons kunnen zich niet herinneren dat het in de oorlog indertijd zo stil was. We mogen ook niet even bij u langs komen, alleen wat zwaaipastoraat voor uw raam en bij de deur op veilige afstand. Het moet, we weten waarom en we doen gewoon allemaal ons best.


Maar het is wel heel verdrietig. Vooral omdat het ook op het Paasfeest zo stil moet blijven.  Er galmt geen juichende toon, hooguit vanuit de ipad of de radio. We willen u op uw kamer of appartement of huis alleen een hart onder de riem steken en u  met deze brief zeggen: U bent niet vergeten. Ook dit jaar wordt het Pasen. Jezus leeft.

Met de woorden van Paul Gerhard bidden we deze dagen:
houdt Gij ons in uw hoede!
Gij die uw schapen telt. Een goede herder is altijd er een, die rond kijkt en zijn schapen telt. Schapen liepen in de bijbel gewoon overal rond. Niet opgesloten tussen sloten en paaltjes. Elk uur keek de herder rond. Of hij alle schapen nog zag. Dat doet Jezus ook in deze stille dagen.  Al lijkt het dat wij elkaar even niet zien, Jezus kijkt rond en blijft tellen.

   Voor ons intussen een aansporing ook naar elkaar om te kijken. Met deze brief doen we dat. Geef de brief ook door aan je buren. We zijn in elkaars gedachten. En in onze gebeden. We zijn niet alleen. Pasen laat zich niet tegen houden. Ook niet door een virus.
    
      Namens de kerkenraad en alle vrijwilligers
   ds Marleen Blootens  en  ds Piet de jong

3 april 2020

GEDICHT
Ballade van een ezel

Ik ben een ezel die wat staat te dromen,
Een lastdier zoals alle ezels zijn,
Aan zware vrachten kan ik niet ontkomen,
Ik draag ze in de felle zonneschijn.

Ik word gedreven over smalle paden,
Een zweepslag zegt mij links of rechts te gaan,
Mijn kleine lijf is altijd overladen
En in mijn huid staan striemen van ’t slaan.

Ik ben de minste onder alle dieren,
Ik ben een ezel, ik tel niet zo mee.
Behalve één keer toen men feest ging vieren,
Toen liep ik vooraan in de optocht mee.

Ik droeg een koning op mijn grauwe haren,
Een koning zonder scepter, zonder kroon.
Ik zie de palmen nog na al die jaren
En nu nog hoor ik: leve Davids Zoon.

Ik ben een ezel die wat staat te dromen.
Mijn oren houden stil de wacht.
Misschien zal Hij vandaag of morgen toch weer komen
En zal ik de eerste zijn naar wie Hij lacht.

Hanna Lam
Lied 321 : 1 – 5VANUIT DE KERKENRAAD

Dit kopje klopt niet helemaal. Ook de kerkenraad heeft begin maart besloten niet meer fysiek met elkaar te vergaderen. Wel komt het moderamen, met de nodige voorzichtigheid en afstand, bij elkaar.
Op initiatief van Marleen zijn wij gaan brainstormen op welke wijze wij contact houden met de gemeenteleden, met u dus.
In de eerste plaats wilden wij de kerkdiensten met een beperkt aantal personen voortzetten.
De gastpredikanten zijn afgezegd. Tot en met Pinksteren leidt Marleen de meeste van onze diensten.
Bij deze diensten streven wij ernaar dat de volgende personen aanwezig zijn: De dominee, een ouderling, een koster, 1 a 2 zangers en iemand die de beeldverbinding verzorgt. Dus ook al is de kerk open en hoort u de klokken luiden, we willen u echt met klem vragen om gewoon thuis te blijven. Hopelijk heeft u de uitzendingen inmiddels live of later kunnen volgen.

Ook zijn er mooie initiatieven ontwikkeld zoals het ophangen van een grote bus waar kinderen tekeningen in kunnen deponeren. Deze tekeningen worden dan met een kaart bezorgd bij de oudere gemeenteleden, ouderen in Overschie van wie wij weten dat zij wel een vrolijk berichtje kunnen gebruiken.
Zoals de mensen in Den Hoogenban en in Stadszicht.
In samenwerking met het KVW proberen we met onze ouderen goed contact te houden.

Naast deze steun hebben we vanuit de diaconie een hulplijn opgezet. We hebben veel vrijwilligers die willen helpen. Zowel gemeenteleden als buren proberen we te ondersteunen door boodschappen te doen, post te bezorgen of spullen van de Voedselbank in te zamelen. Het is hartverwarmend hoe veel mensen er voor elkaar klaar staan.

Graag willen wij ook door middel van deze brief u wekelijks bereiken. Deze brief is voor u persoonlijk en biedt hopelijk een woord van troost en informatie die u kan helpen.

De kerk is op woensdagmiddag open van 15:00 - 16:30 én de klokken blijven elke woensdagavond luiden als teken van hoop.

Alleen in de week dat het kerkblad wordt bezorgd zal deze brief niet verschijnen.
We willen u vragen, indien mogelijk, uw  emailadres en mobiele nummer te sturen aan:

Zodat deze kerkbrief, om de bezorgers veel werk te besparen, digitaal kan worden verstuurd. Gemeenteleden zonder mailadres, ontvangen de brief gewoon in hun brievenbus.

Juist in deze uitzonderlijke tijd, waarin wij worden stilgezet bij de kwetsbaarheid van de mensheid, wens ik u het vertrouwen in God, Zijn zegen en Zijn liefdevolle bescherming toe.

Martin Plomp
Voorzitter kerkenraad

SAM’S KLEDINGACTIE

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie die zou plaatsvinden op 24 april gaat niet door. Deze is verschoven naar oktober dit jaar. De datum volgt nog.

 
 
Post voor oma's en opa,s en ouderen voedselbank

Post voor oma's en opa,s en ouderen voedselbank
 
Aan het hek van de kerk hangt een speciale brievenbus. Voor post, natuurlijk. Maar voor speciale post. Ds. Blootens heeft de Overschiese scholen benaderd met de vraag of ze hun kinderen willen vragen tekeningen, kleine knutselwerkjes en kaarten te laten maken voor ouderen. Daar is volop gehoor aan gegeven. AL ruim 120 keer kwam er post in de bus. Ook volwassenen schrijven kaarten. Inmiddels hebben ouderen boven de 75 een kaart van de kerk met een speciale post erbij ontvangen. En we blijven doorgaan want er zijn nog veel meer ouderen die graag post willen ontvangen. Wil je/U meedoen: de brievenbus is geduldig!


 
 
Geven met Givt Geven met Givt
Geven met Givt
Heeft u dat ook regelmatig: geen of niet genoeg contant geld op zak. Zeker op zondagmorgen is dat lastig. U wilt geven aan de collectes en merkt dat u niet genoeg (klein)geld heeft. Of u wilt juist extra doneren maar ziet dat uw portemonnee haast leeg is. Of u kijkt via Kerkdienst Gemist en wilt meedoen met de collecte. Geen nood. Vanaf eind augustus is het mogelijk om elektronisch te doneren via de GIVT- App.
Wat is dit? U kunt dan met uw smartphone tijdens de collecte doneren.
Hoe gaat dat dan? U download de Givt-app in de App store van Apple (iOS) of in Google Play (Android). Na het doorlopen van het menu, waarbij u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens invult om zo een machtiging af te geven bent u klaar om te geven.
Maar hoe dan? Aan de collecte zakken worden scanners gemonteerd. U houdt uw ingevulde collecte bedrag langs de scanner en klaar!
Er zijn toch altijd 2 collectes? Jazeker, u ziet op uw app ook 2 collectes staan, u vult de bedragen in wanneer de collectes beginnen en bij de eerste collecte zak worden beide bedragen geïnd. U ziet op uw scherm een bevestiging van het geven. De collectebedragen worden op het zogenoemde dashboard gewoon gesplitst. De beheerder van het dashboard ziet waaraan gegeven wordt. Deze beheerder kan niet zien wie er geeft dus privacy is gewaarborgd. U kunt zelf in de app een overzicht van uw giften terugvinden.
Moet mijn telefoon dan aan blijven staan tijdens de dienst? Zeker niet. Wel moet de bluetooth ingeschakeld zijn omdat uw telefoon het signaal van de scanner op moet pikken.
Kan ik ook geven wanneer ik kijk naar kerkdienst gemist? Jazeker, graag zelfs!
U vult de bedragen in die u wilt geven. U zoekt in uw Givt app in de lijst naar de Protestantse Kerk Nederland (PKN)Rotterdam Overschie en u doneert.  Er staat nog geen icoontje bij Kerkdienst gemist en u hoeft niet via een QR code te geven. Het gaat precies zoals in de kerk.
Ik heb mij vergist in de gegeven bedragen, wat nu? Geen paniek. Via stornering van uw bankrekeningnummer kunt u binnen 3 dagen het bedrag terug laten storten.
Blijft geven via de collectezakken bestaan? Jazeker! Daar verandert niets aan.
Ik heb nog veel vragen, bij wie kan ik terecht? Een aantal mensen is gevraagd om meteen, wanneer de scanners op de collectezakken zitten, te gaan geven. Kijkt u eens rond wie dat zijn en stel daaraan uw vragen. Ook kunt u via de website van Givt, www.givtapp.net, veel antwoorden op uw vragen vinden. Bovendien zullen er folders in de kerk liggen waarop het een en ander aan informatie staat zoals veiligheid, privacy, enz.

Hierbij een link naar Givit en dan zoekt u in een lijst naar PKN protestantse gemeente Overschie en kunt u uw gift geven
https://vimeo.com/398825744.

 
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk  woensdag 11 maart. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.