Liturgie 16 januari 2022

meer
 
Zondagsbulletin 23 januari 2022

meer
 
Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl! 

 
Profielschets nieuwe predikant

Download hier de profielschets voor de te beroepen predikant in de gemeente Overschie.

meer
 
Beleidsplan voor de Protestantse Gemeente te Overschie

Focus PKN Gemeente Overschie
Wij zijn een open christelijke gemeenschap in Overschie rond Jezus Christus. Een gemeenschap die samen haar geloof wil verdiepen en vieren, het leven deelt en zorg draagt voor elkaar. Wij willen een gemeenschap zijn midden in de samenleving van Overschie. We zijn een kerk voor iedereen die op zoek is naar God. We willen er zijn voor mensen die zoeken naar zingeving, warmte, een helpende hand of een luisterend oor. Iedereen is welkom om aan te sluiten, met ons mee te doen en zo de weg van Jezus te volgen.
Speerpunten beleid 2019 - 2023
 1. Gebouw.
We zetten ons samen met de stichting om ons kerkgebouw toekomst te geven. Voor alle Overschieënaren staat de kerk er als een gastvrij huis voor geloof, inspiratie en ontmoeting. We streven naar een duurzame toekomst voor ons kerkgebouw en daar past een geschikt exploitatiemodel bij.
Uitwerking: We streven naar exploitatie die past bij onze visie van diaconaal en missionair kerk-zijn in de context van Overschie. We streven naar exploitatie die ons in staat stelt het gebouw zelf te onderhouden. Om deze exploitatie te optimaliseren investeren we in het gebouw
Inzet: KRM, moderamen en stichting Grote Kerk.
 
 1. Geloofsgemeenschap.
De protestante gemeente Overschie is vergrijsd én  levendig. Een dorpsgemeente in de stad waar mensen elkaar goed kennen en betrokken zijn op elkaar in de gemeenschap. We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en koesteren de zondagmorgen als hart van de gemeenschap. Verzameld in de eredienst ontmoeten we elkaar rond Woord en sacrament.
Uitwerking: We stimuleren de onderlinge ontmoeting in bezoekwerk, kringen en kerkdiensten. We vinden het belangrijk dat mensen pastorale begeleiding krijgen in situaties van bijzonder pastoraat.
Inzet: KVW, predikant, ouderenpastor en pastoraal team
 
 1. Vernieuwing.
De protestante gemeente Overschie zoekt nieuwe wegen. We zijn een kerk in transitie door de krimp en de vergrijzing van de gemeente. De 21ste eeuw is de eeuw van de religie, maar niet van de kerk. Om mensen tegemoet te komen die op andere manieren op zoek zijn naar gemeenschap, geloof en bezinning organiseren we een nieuw spoor van activiteiten. Om ons uit te strekken naar wie ons nodig hebben. Om uit te delen van het goede nieuws van het evangelie  
Uitwerking: Kliederkerk, nieuw cursusaanbod, Kerstactiviteiten, Overschiese lentelezingen. Diaconaal inloophuis.
Inzet: predikant, pionier, diaconie en missionair team. 
Waarop zijn we onderling aanspreekbaar en wat merken mensen in al onze activiteiten terug? Belangrijkste waarden: Gastvrij, hoopvol, betrokken en duurzaam.  
 
 


 

meer
 
Beleidsplan diaconie Protestantse Gemeente te Overschie

In het beleidsplan van de diaconie staat hoe het diaconaal werk in Overschie vormgegeven wordt, zowel binnen de gemeente als daarbuiten.
Beleidsplan diaconie januari 2020
UITGANGSPUNTEN

 • Als diaconie willen wij meehelpen het beleid uitdragen waarvoor de Protestantse Gemeente Overschie zich heeft uitgesproken, d.w.z. meer naar buiten tredend met aandacht voor zowel kerkleden als niet kerkleden.
 • Bij diaconale arbeid in onze gemeente gaat het om dienstbaarheid, barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk ( eigen gemeente) en de wereld. Dit krijgt gestalte in de vorm van delen, helpen en getuigen.

AANDACHTSPUNTEN
 1.  Diaconaal werk in en met de gemeente.

Als diakenen zijn wij verantwoordelijk voor het helpen in noodsituaties van onze gemeenteleden. Hiertoe hebben wij contact met de predikant(en), pastorale teams en het KVW. In voorkomende gevallen helpen wij met financiële ondersteuning, zowel op korte als op langere termijn, of verwijzen wij naar betreffende instanties. Rond kerst delen wij, weer in overleg, kerstpakketten/attenties uit aan niet alleen gemeenteleden maar ook aan mensen die op dat moment extra aandacht nodig hebben.
Als diakenen dragen wij verantwoordelijkheid voor de viering van het Heilig Avondmaal. Zo nodig roepen wij hierbij de hulp in van de ouderlingen.
Als diakenen dragen wij zorg voor de inzameling van diaconale aard. Om de gemeente hierbij te betrekken worden jongeren en oudere gemeenteleden ingeroosterd.
Als diakenen zijn wij, in toerbeurt met overige kerkenraadsleden, aanwezig bij de weeksluiting in Den Hoogenban en als diaken aanwezig bij diensten in het SFG. Ook zijn wij aanwezig op zondagen in Den Hoogenban wanneer het Avondmaal wordt gevierd.
Als diakenen zijn wij verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de kerk van de gemeenteleden, die dit zelf niet kunnen regelen.
Als diakenen willen wij, waar noodzakelijk, financiële bijdragen leveren aan o.a. oogstdienst, kerstvieringen, Vakantie Zonder Koffer, EtensTijd in de Kerk, Serve the City, beeldverbinding en ondersteunen wij de CJV.
Als diakenen willen wij de diaconale betrokkenheid van de gemeente versterken.
Als diakenen zullen wij een afvaardiging sturen naar diaconale samenwerkingsverbanden en eventueel participeren in projecten.
 
 1. Diaconaal werk buiten de gemeente

Als diaconie willen wij openstaan voor signalen voor nood in Overschie. Wij willen dit realiseren door, waar mogelijk, contact en zo participatie met maatschappelijke instanties van ons gebied Overschie en overige kerkelijke gemeenschappen zoals de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Rooms Katholieke Parochie
Voor het diaconale werk dichtbij willen wij de volgende projecten hetzij financieel hetzij op een andere noodzakelijke wijze ondersteunen:
 • Voedselbank  in samenwerking met de NGK en de Katholieke Parochie
 • In samenwerking met de RK parochie  rond Kerst en Pinksteren uitdelen van voedselpakketten
Als diaconie willen wij ook betrokken zijn met Rotterdam en Nederland. Daartoe willen wij de volgende projecten (financieel) ondersteunen:`
 • Kledingactie Sams Kledingactie
 • Actie Schoenendoos
 • Overige projecten die ons in de loop van het jaar om ondersteuning vragen, zowel particulier als via Kerk in Actie of andere organisaties
 
 1. Diaconaal werk op mondiaal niveau

Als diaconie hebben wij ook verantwoordelijkheid voor het diaconale werk wereldwijd. Hiertoe ondersteunen wij de volgende projecten:
 • Beleggen bij Oiko krediet
 • Adoptie van één of meerdere kinderen/gezinnen
 • Ondersteuning van ZWO activiteiten
 • Bij gebeurtenissen op mondiaal niveau zoals natuurrampen, oorlogssituaties e.d. waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd, zullen wij waar nodig actie ondernemen.
 • Financieel ondersteunen van het zendingsechtpaar Sijmen en Annelies  den Hartog in Thailand
 • Het sturen van Paasgroeten naar(politieke) gevangenen in binnen en buitenland
 
 1. Overige aandachtspunten

Ter inspiratie voor ons werk willen wij plaatselijke en regionale bijeenkomsten bezoeken, o.a. bij welzijnsorganisatie WMO Radar en Samen 010
Om bekendheid te geven aan het werk van de diaconie willen we gebruik maken van het kerkblad, het Zondagsbulletin en de website.
Om extra financiële fondsen te verkrijgen voor het ondersteunen van ( één van) bovenstaande projecten kunnen wij actie voeren waarvoor de hulp van de hele gemeente ingeroepen kan worden.
De diaconie bestaat uit:
Mevr. G.M. Pranger -van der Stap, voorzitter
Mevr. P. L.G. Prins- Bakker, secr.
Dhr. H de Zeeuw, penningmeester
Mevr. M. Rodenburg- van Eijk
Dhr. J. Kok
Dhr. R. Somai
Dhr. H.G.C.Rienks

Korte termijn planning:
De vaste bijdragen blijven gehandhaafd zoals in  de begroting vermeld staat.
Er zullen meer investeringen worden gedaan om de Voedselbank Overschie te ondersteunen.
Er zullen meer investeringen worden gedaan om de actie Schoenendoos te ondersteunen.
Ondersteunen/ verdubbelen van de extra deurcollectes Advent Kerk in Actie

Lange termijnplanning
Structureel zullen wij jaarlijks meedoen aan acties van Kerk in actie/Kinderen in de Knel. Er zullen per actie streefbedragen vastgesteld worden die zo nodig aangevuld gaan worden en verdubbeld.
Wij gaan de mogelijkheden bekijken om een Groene kerk te worden en doelen na te streven die hiervoor vermeld staan. Wat hiervan begin 2018 gerealiseerd is: vervangen van alle kerkverlichting door LED lampen, koffie met keurmerk, zoveel mogelijk scheiden van papier en verzamelen van plastic doppen.


                   2015        2016        2017        2018       2019        2020
beginstand 168.042   151.305   134.569   117.833   101.097
inkomsten   6.854      6.415        5.977      5.538       5.100
uitgaven      23.590    23.152      22.713    22.274     21.836
eindstand    168.042 151.305     134.596  117.097   101.097   84.361
Hierin zit het Oiko krediet van 54.000. Dit is uitgeleend bezit.


 

meer
 

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.