Beleidsplan diaconie Protestantse Gemeente te Overschie

Beleidsplan diaconie januari 2020
UITGANGSPUNTEN

 • Als diaconie willen wij meehelpen het beleid uitdragen waarvoor de Protestantse Gemeente Overschie zich heeft uitgesproken, d.w.z. meer naar buiten tredend met aandacht voor zowel kerkleden als niet kerkleden.
 • Bij diaconale arbeid in onze gemeente gaat het om dienstbaarheid, barmhartigheid en gerechtigheid in de kerk ( eigen gemeente) en de wereld. Dit krijgt gestalte in de vorm van delen, helpen en getuigen.

AANDACHTSPUNTEN
 1.  Diaconaal werk in en met de gemeente.

Als diakenen zijn wij verantwoordelijk voor het helpen in noodsituaties van onze gemeenteleden. Hiertoe hebben wij contact met de predikant(en), pastorale teams en het KVW. In voorkomende gevallen helpen wij met financiële ondersteuning, zowel op korte als op langere termijn, of verwijzen wij naar betreffende instanties. Rond kerst delen wij, weer in overleg, kerstpakketten/attenties uit aan niet alleen gemeenteleden maar ook aan mensen die op dat moment extra aandacht nodig hebben.
Als diakenen dragen wij verantwoordelijkheid voor de viering van het Heilig Avondmaal. Zo nodig roepen wij hierbij de hulp in van de ouderlingen.
Als diakenen dragen wij zorg voor de inzameling van diaconale aard. Om de gemeente hierbij te betrekken worden jongeren en oudere gemeenteleden ingeroosterd.
Als diakenen zijn wij, in toerbeurt met overige kerkenraadsleden, aanwezig bij de weeksluiting in Den Hoogenban en als diaken aanwezig bij diensten in het SFG. Ook zijn wij aanwezig op zondagen in Den Hoogenban wanneer het Avondmaal wordt gevierd.
Als diakenen zijn wij verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de kerk van de gemeenteleden, die dit zelf niet kunnen regelen.
Als diakenen willen wij, waar noodzakelijk, financiële bijdragen leveren aan o.a. oogstdienst, kerstvieringen, Vakantie Zonder Koffer, EtensTijd in de Kerk, Serve the City, beeldverbinding en ondersteunen wij de CJV.
Als diakenen willen wij de diaconale betrokkenheid van de gemeente versterken.
Als diakenen zullen wij een afvaardiging sturen naar diaconale samenwerkingsverbanden en eventueel participeren in projecten.
 
 1. Diaconaal werk buiten de gemeente

Als diaconie willen wij openstaan voor signalen voor nood in Overschie. Wij willen dit realiseren door, waar mogelijk, contact en zo participatie met maatschappelijke instanties van ons gebied Overschie en overige kerkelijke gemeenschappen zoals de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Rooms Katholieke Parochie
Voor het diaconale werk dichtbij willen wij de volgende projecten hetzij financieel hetzij op een andere noodzakelijke wijze ondersteunen:
 • Voedselbank  in samenwerking met de NGK en de Katholieke Parochie
 • In samenwerking met de RK parochie  rond Kerst en Pinksteren uitdelen van voedselpakketten
Als diaconie willen wij ook betrokken zijn met Rotterdam en Nederland. Daartoe willen wij de volgende projecten (financieel) ondersteunen:`
 • Kledingactie Sams Kledingactie
 • Actie Schoenendoos
 • Overige projecten die ons in de loop van het jaar om ondersteuning vragen, zowel particulier als via Kerk in Actie of andere organisaties
 
 1. Diaconaal werk op mondiaal niveau

Als diaconie hebben wij ook verantwoordelijkheid voor het diaconale werk wereldwijd. Hiertoe ondersteunen wij de volgende projecten:
 • Beleggen bij Oiko krediet
 • Adoptie van één of meerdere kinderen/gezinnen
 • Ondersteuning van ZWO activiteiten
 • Bij gebeurtenissen op mondiaal niveau zoals natuurrampen, oorlogssituaties e.d. waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd, zullen wij waar nodig actie ondernemen.
 • Financieel ondersteunen van het zendingsechtpaar Sijmen en Annelies  den Hartog in Thailand
 • Het sturen van Paasgroeten naar(politieke) gevangenen in binnen en buitenland
 
 1. Overige aandachtspunten

Ter inspiratie voor ons werk willen wij plaatselijke en regionale bijeenkomsten bezoeken, o.a. bij welzijnsorganisatie WMO Radar en Samen 010
Om bekendheid te geven aan het werk van de diaconie willen we gebruik maken van het kerkblad, het Zondagsbulletin en de website.
Om extra financiële fondsen te verkrijgen voor het ondersteunen van ( één van) bovenstaande projecten kunnen wij actie voeren waarvoor de hulp van de hele gemeente ingeroepen kan worden.
De diaconie bestaat uit:
Mevr. G.M. Pranger -van der Stap, voorzitter
Mevr. P. L.G. Prins- Bakker, secr.
Dhr. H de Zeeuw, penningmeester
Mevr. M. Rodenburg- van Eijk
Dhr. J. Kok
Dhr. R. Somai
Dhr. H.G.C.Rienks

Korte termijn planning:
De vaste bijdragen blijven gehandhaafd zoals in  de begroting vermeld staat.
Er zullen meer investeringen worden gedaan om de Voedselbank Overschie te ondersteunen.
Er zullen meer investeringen worden gedaan om de actie Schoenendoos te ondersteunen.
Ondersteunen/ verdubbelen van de extra deurcollectes Advent Kerk in Actie

Lange termijnplanning
Structureel zullen wij jaarlijks meedoen aan acties van Kerk in actie/Kinderen in de Knel. Er zullen per actie streefbedragen vastgesteld worden die zo nodig aangevuld gaan worden en verdubbeld.
Wij gaan de mogelijkheden bekijken om een Groene kerk te worden en doelen na te streven die hiervoor vermeld staan. Wat hiervan begin 2018 gerealiseerd is: vervangen van alle kerkverlichting door LED lampen, koffie met keurmerk, zoveel mogelijk scheiden van papier en verzamelen van plastic doppen.


2015          2016                   2017                      2018                         2019                 2020
beginstand                            168.042                151.305                134.569                 117.833                101.097
inkomsten                                6.854                      6.415                     5.977                     5.538                    5.100
uitgaven                                23.590                  23.152                  22.713                  22.274                  21.836
eindstand    168.042          151.305                134.596                117.097                 101.097                  84.361
Hierin zit het Oiko krediet van 54.000. Dit is uitgeleend bezit.


 

terug
 

ANBI-gegevens

De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.

Dienst live volgen

De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.

Kerkdienst gemist?


Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.