PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Jaarrekening 2016
 
Het Regionaal College van Beheerszaken Zuid-Holland heeft de jaarrekening 2016 van de Protestante Gemeente Overschie goedgekeurd. Over 2016 is er een negatief resultaat van € 13.370 Dit is na onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen en fondsen. Begroot was een positief resultaat van € 12.149. Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2016 € 1.116.531, tegenover € 1.099.207 een jaar eerder.
 
Het behaalde resultaat is negatiever dan begroot. Een goede vergelijking met de begroting 2016 is echter lastig. Dit komt voornamelijk doordat in de begroting 2016 een legaat was verwerkt. Dit legaat is in 2016 ten dele uitgekeerd, en verwerkt via de balans. Hiermee is dit niet zichtbaar in de winst en verlies rekening. Het resterende deel is in 2017 uitgekeerd.
Ook was er sprake van enkele incidentele posten in de begroting die qua realisatie afwijken. Tot slot viel het onderhoud lager uit, deze kosten zullen echter grotendeels in 2017 en 2018 worden gerealiseerd. 
 

Balans per 31 december 2016        
           
Activa   31-dec-16   31-dec-15  
           
Materiele vaste activa  €  18.283    €  22.393  
Financiële vaste activa  € 271.714    € 260.413  
Kortlopende vorderingen  €   5.007    €  17.461  
Geldmiddelen  € 821.527    € 798.940  
           
Totaal activa  € 1.116.531    € 1.099.207  
           
           
Passiva   31-dec-16   31-dec-15  
           
Reserve    € 400.911    € 902.378  
Bestemmingsreserve  € 588.361    € 127.233  
Voorzieningen  €  99.274    €  47.588  
Kortlopende schulden en overige passiva  €  27.985    €  22.008  
           
Totaal passiva  € 1.116.531    € 1.099.207  
 
 Toelichting balans.
Het balanstotaal in is 2016 iets toegenomen. Dit is voornamelijk het gevolg door de ontvangst van een legaat (€ 50.000) en het negatieve resultaat 2016. Dit is het resultaat dat in de jaarrekening 2016 is vermeld (voor onttrekkingen en reserves).
Het legaat is toegevoegd aan de voorziening onderhoud, hier is een stijging te zien.
De algemene reserve is gedaald, terwijl de bestemmingsreserve is gestegen. Op verzoek van de RCBB is vanuit de algemene reserve € 500.000 overgeheveld naar de reserve Pastoraat en Nieuw beleid. Deze reserve dient te worden gebruikt om toekomstige verliezen in de winst en verlies rekening aan te vullen.
 
Staat van baten en lasten over 2016            
               
Baten   Werkelijk   Begroot Werkelijk    
    2016   2016 2015    
               
Baten ontroerende zaken € 3.559   € 7.100  € 7.013    
Rentebaten € 6.316   € 7.130  € 9.280    
Bijdragen levend geld € 107.375   € 159.421  € 126.584    
Door te zenden collecten € 4.817   € 0  € 4.501    
Subsidies € 29.441   € 36.800 € 11.221    
      € 150.000      
               
Totaal Baten € 151.508   € 360.361  € 158.599    
               
               
Lasten   Werkelijk   Begroot Werkelijk    
    2016   2016 2015    
               
Lasten kerkgebouw € 51.865   € 92.500  € 54.953    
Lasten pastorie € 2.067   € 31.400  € 2.678    
Lasten niet-monumentaal orgel € 0   € 0  € 0      
Afschrijvingen € 4.110   € 3.964  € 4.110    
Pastoraat   € 88.707   € 97.400  € 122.417    
Lasten kerkdiensten, catechese            
en overige kerkelijke activiteiten € 5.863   € 9.000  € 6.560    
Verplichtingen en bijdragen aan            
andere organen € 9.840   € 9.500  € 9.470    
Salarissen en vergoedingen € 13.201   € 12.500  € 13.133    
Overige kosten personeel/vrijwilligers € 1.440   € 4.250  € 3.005    
Kosten beheer en administratie € 11.078   € 10.900  € 9.413    
Rentelasten € 2.915   € 1.500  € 2.946    
Betaalde doorzendcollecten € 4.817   € 0  € 4.501    
Overige lasten minus baten € 5.742-   € 9.000  € 603    
               
Totaal Lasten € 190.161   € 281.914  € 233.789    
               
saldo voor toevoeging en onttrekking € 38.653-   € 78.717  € 75.190-    
               
Toevoeging aan voorzieningen en fondsen € 14.827-   € 110.500-  € 3.384-    
Onttrekking aan voorzieningen en fondsen € 40.110   € 43.932  € 52.667    
    € 25.283   € 66.568-  € 49.283    
               
Resultaat € 13.370-   € 12.149  € 25.907-    
 


Toelichting Baten en Lasten 2016
Over 2016 is er een negatief resultaat van € 13.370 Dit is na onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen en fondsen. Begroot was een positief resultaat van € 12.149. Hieronder volgt een toelichting op de baten en lasten.
Baten
De gerealiseerde baten bedragen € 152.000, tegenover € 361.000 begroot. Dit (grote) verschil heeft vrijwel volledig betrekking op de afhandeling van een legaat. Deze was totaal op € 200.000 begroot. Zoals eerder aangegeven verloopt deze én via de balans (niet zichtbaar in de resultatenrekening) én wordt het legaat in 2017 afgehandeld.
Specifieker inzoomend zijn er verder de volgende verschillen:
 • De baten ontroerende zaken zijn lager dan begroot, dit komt omdat de energiebijdrage vanuit de stichting hier waren begroot. Deze bijdrage is rechtstreeks in minder gebracht op de energielasten.
 • De rentebaten zijn lager door de lagere rente
 • Het verschil met de bijdrage levende gelden is vrijwel volledig het eerste deel van het legaat (€ 50.000).
 • doorzendcollectes lopen per saldo op 0, omdat deze post ook is opgenomen bij de lasten
 • De oorspronkelijke post subsidies bestond uit € 14.000 BRIM, een uitstaande vordering van € 8.000 en een bijdrage uit een fonds. Alleen de BRIM is gerealiseerd. De vordering is nog onderhanden. De bijdrage vanuit fonds Rodenburg is niet gerealiseerd omdat ook het bijbehorende onderhoud is vertraagd.  Wel zijn in 2016 twee oude subsidieregelingen afgesloten, per saldo met een positief resultaat.
 • Het verschil met de opbrengsten uit stichtingen, fondsen etc wordt veroorzaakt door de latere afhandeling van het legaat.
 
 
 
 
Lasten
De totale lasten bedragen € 190.000. Dit is ca € 90.000 lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van lagere onderhoudslasten voor het kerkgebouw en de pastorie. Dit onderhoud is grotendeels doorgeschoven naar 2017 en 2018.
Specifieker inzoomend zijn er verder de volgende verschillen:
 • De lasten kerkgebouw zijn ca € 41.000 lager dan begroot. Dit komt doordat de werkzaamheden goedkoper uitvielen en de renovatie van de steunbalken zijn doorgeschoven naar 2017 (inmiddels 2018). Daarnaast waren de energielasten lager dan begroot, onder andere vanwege de bijdrage stichting. Deze bijdrage was in de begroting onder baten ontroerende zaken begroot.
 • De lasten pastorie zijn ca 29.000 lager dan begroot. Het groot onderhoud van de pastorie is verschoven naar 2017.
 • De betaalde salarissen en premies waren lager dan begroot. De realisatie is inclusief lagere kosten voor gastpredikanten.
 • Lasten kerkdiensten waren ca € 3.000 lager dan begroot. Deze lagere kosten zijn gerealiseerd op bijna alle subposten.
 • De kosten van de vrijwilligers zijn lager omdat er geen vrijwilligers dag heeft plaatsgevonden 
 • Doorzendcollecties: deze post is ook opgenomen in de baten, en is per saldo 0
 • Rentelasten: de voorziene reductie van rekeningen is (nog) niet gerealiseerd. Overigens blijkt uit de inventarisatie dat de meeste rekeningen nodig blijven.
 • Overige baten en lasten: Dit betreft het saldo van de afscheidsreceptie voorganger, koffiekosten en de positieve resultaat op de aandelen portefeuille (niet begroot).
 
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:
Volgens de begroting 2016 zou een groot deel van het legaat weer worden toegevoegd aan de reserves. Deze baten zijn niet gerealiseerd, waarmee ook deze boeking niet heeft plaatsgevonden.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

Op 14 november is het weer Etenstijd in de kerk. Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.