PKN
Protestantse Gemeente te Overschie
 
Verslag gemeenteavond donderdag 24 januari 2013 Verslag gemeenteavond donderdag 24 januari 2013

Agenda
Opening door M. Plomp
Ds. P. de Jong, emeritus predikant Delfshaven ‘Missionair gemeente zijn’
Pauze
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Ds. De Jong
Presentatie voorzitter Kerkrentmeester, F. Veenstra over de financiële situatie
Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer Veenstra
Gelegenheid tot het stellen van overige vragen
Sluiting door Ds. Koerselman

Opening
De voorzitter van de kerkenraad, de heer Plomp, heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de avond met het lezen van Efeze 6 ‘De kracht van de Heer’. Hierna benadrukt de heer Plomp de kracht van het gebed. Hoe belangrijk bidden is voor onze gemeente.
Met elkaar wordt gezang 463 vers 1 en 2 gezongen.

Ds. De Jong
Ds. De Jong krijgt het woord.
Ds. De Jong bedankt voor de uitnodiging om in Overschie te komen spreken. Hij prijst het mooie kerkgebouw. Een schitterende kerk met een ziel waar hij zich direct thuis voelt. Ds. De Jong is uitgenodigd om bemoedigend en inspirerend te vertellen hoe vandaag de dag kerk te zijn in Overschie. Overschie, een dorp in een stad. De tendens in de media is vooral dat het slecht gaat met de kerken; de kerken lopen leeg; mensen blijven weg; het is allemaal niks meer.
Ds. De Jong houdt een vurig pleidooi om niet achterom te kijken maar vooruit. De mensen die wel in de kerk zijn vinden het fijn. Het is positief dat mensen bij elkaar komen voor het evangelie. Hier moet je blij om zijn en dit ook laten blijken. Hij signaleert een nieuw elan waarin Rotterdam maar zeker Delfshaven vooroploopt.
Toen Ds. De Jong begon in Delfshaven waren er nog 3 groepen/kerken over. Zijn taak was om hier één geheel van te maken. Veel mensen vertrokken en zagen een samengaan niet zitten. De mensen die overbleven wilden juist 1 gemeente zijn en daar hun best voor doen. De gemeente bewoog naar voren én naar buiten. Het werd een missionaire gemeente waarin veel gebeden werd, niet achterom gekeken werd en iedereen ging er voor.
In Overschie is de laatste jaren ook veel gebeurd. Het samen op weg proces is afgerond maar darm is het nog niet een spirituele eenheid. Dat gevoel moet groeien.
Ds. De Jong heeft veel van het proces geleerd. Niet alles verliep eenvoudig maar door wat losser te worden  en de ‘heilige chaos’ te omarmen kwam het goed.
Van groot belang is het bepalen van de identiteit. Wie ben je? Wat wil je zijn? Wat staat er buiten in de kerktuin op het bord? Wat voor kerk wil je zijn?
In Delfshaven is er voor gekozen om duidelijk uit te stralen dat het een kerk van Christus is en dat het gaat om de bijbel.
In de beginperiode waren er veel ouderen in de kerk. Ds. De Jong heeft toen de keuze gemaakt om zich te richten op jongeren. Thema’s in de preken waren ook gericht op jongeren waardoor de jongeren zich aangesproken voelden. De ouderen gingen hier uitstekend mee om en bleken heel flexibel te zijn. De focus kwam op jonge mensen en dan met name op jonge mensen zonder kinderen. In de KND is er immers al aandacht voor de kinderen.
Belangrijk is ook om de jonge mensen verantwoordelijk te maken. Ondanks hun drukke leven kunnen en willen zij die verantwoordelijkheid aan.

PAUZE

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De heer Quint vraagt wat de startsituatie in Delfshaven was toen Ds. De Jong er kwam. Ds. De Jong antwoordt dat er verschillende groepjes gelovigen over waren. In 5 jaar tijd zou er een eenheid gevormd moeten worden maar dit ging veel sneller. In de zomerperiode werden er gezamenlijke diensten gehouden wat zo goed beviel dat dit min of meer zo gebleven is. Er waren meer ouderen dan jongeren. Toch besloten om voor de jongeren te gaan. De preken werden ook gemaakt voor de jongeren. De relevante thema’s voor ouderen spreken de jongeren niet aan. Andersom is dit anders; ouderen zijn flexibel en vonden de preken voor jongeren ook prima.
In de kerkenraad kwamen ook snel jongeren en het aantal gesprekskringen groeide heel snel. De gebouwen in Delfshaven zijn verkocht om geld te genereren voor missionaire activiteiten.
De Grote Kerk in Overschie is prachtig en kan missionair goed ingezet worden. Voor nieuwe bewoners straalt de kerk een positieve sfeer uit. Jonge mensen hebben God nodig. Als kerk hebben we zoveel moois aan te bieden.
Wubbo dankt Ds. De Jong voor zijn inspirerende  woorden maar vraagt zich af of de situatie in Overschie niet heel anders is. In Delfshaven wonen veel studenten; Overschie is toch meer een dorp. Beperkt dit? De context van Overschie is anders dan Delfshaven. In Overschie veel ouderen en ook qua samenstelling van de wijk. In Delfshaven wonen veel moslims en kaapverdianen. De kracht van Overschie is dat er veel gewone mensen wonen. Toch benadrukt Ds. De Jong om bij jongeren in te steken. Ook in de bijbel begint het vaak bij jonge mensen. Jongeren kunnen veel verantwoording dragen. Oudere mensen kijken mee.
Op de vraag van de heer Van Loo antwoordt Ds. De Jong dat als ouderen gedoopt willen worden en belijdenis doen, dit heel veel inpact heeft op jongeren. Dit geeft jongeren hoop. Ook zijn ouderen van grote betekenis in het gebed voor jongeren.
Mevrouw Boon vraagt naar de gesprekken tussen jong en oud. In Delfshaven zijn de ouderen van groot belang vanwege hun trouw en hun kerkelijke bijdrage. Er is één gesprekskring voor ouderen en jongeren. Ook hebben ouderen een (jongere) buddy gekregen. Er is dus zeker sprake van gesprekken tussen jongeren en ouderen.

Ds. Koerselman bedankt Ds. De Jong heel hartelijk voor zijn komst en zijn bijdrage aan de avond. De situatie in Overschie is niet geheel vergelijkbaar met die in Delfshaven maar hopelijk zijn de woorden van Ds. De Jong een inspiratie en bemoediging voor onze gemeente in Overschie.

Financiën
De heer Veenstra, voorzitter Kerkrentmeesters, krijgt het woord. Sinds een jaar is de heer Veenstra in functie en zorgt hij samen met het college van kerkrentmeester voor de financiële gang van zaken m.b.t. de gemeente. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de renovatie van het gebouw dat nu in goede staat verkeerd. Het gebouw is te groot voor de gemeente maar daar is bewust voor gekozen. Dit heeft ook financiële consequenties. Na het vertrek van de administratief medewerkster zijn vele taken door vrijwilligers overgenomen. Na een overgangsperiode draait dit nu redelijk.
De financiële reserves nemen af door het jaarlijkse gat in de begroting.
Voor 2013 is een tekort begroot van € 18.000. Dit is 50% minder dan in 2012.
De Stichting Grote Kerk zet zich in om geld te genereren voor de kerk en ook de actie kerkbalans is weer van start gegaan. In 2012 was de opbrengst van de kerkbalans hoger dan in 2011. Hopelijk zet deze lijn zich voort in 2013. Mevrouw Van der Hooft vult aan dat op dit moment de inkomsten zelfs niet toereikend zijn voor het betalen van de predikanten. Voor verdere restauratie werkzaamheden in de toekomst zal weer subsidie worden aangevraagd.
Op de vraag van de heer Mulder of het begrote tekort van € 18.000,-- door de actie kerkbalans nog verlaagd kan worden, antwoordt de heer Veenstra dat in 2012 een toename in de vrijwillige bijdragen te zien was. In de begroting voor 2013 is dit meegenomen. De heer Piet Hoogerbrugge merkt op dat door de lage rente ook minder geld beschikbaar is. De heer Veenstra wil de mogelijkheden bekijken om het fonds Rodenburg op een andere manier in te zetten. Op een vraag van de heer Giltay betreffende nalatenschappen, antwoordt de heer Quint dat door richtlijnen vanuit de landelijke kerk bedragen tot € 500,-- in het lopende jaar op de balans terugkomen. Voor grotere bedragen wordt een apart fonds ingesteld. Uiteraard wordt rekening gehouden met het in een testament genoemd doel.
Een punt van aandacht is duidelijke te communicatie over de richtlijnen voor de hoogte van de vrijwillige bijdrage.

Ds. Koerselman bedankt de kerkrentmeesters voor hun bijdrage en geeft gelegenheid tot het stellen van overige vragen.
Mevrouw Pak vraagt waar mutaties naar toe gestuurd moeten worden. Hierover zal in het kerkblad een mededeling komen.
De heer Van der Kleij roept een ieder op om alle aandacht aan de jongeren te geven.

Sluiting
Ds. Koerselman sluit de avond met gebed waarna met elkaar gezang 320 vers 1, 3 en 4 wordt gezongen.

terug
 
 
ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens over de gemeente staan hier onder het menu 'Over ons'.
 
Dienst live volgen
De zondagse erediensten in de Grote Kerk zijn live te volgen op internet. Volg deze link en start de speler.
 
Kerkdienst gemist?

Klik hier om de diensten van afgelopen zondagen terug te luisteren!

Het nieuwste Kerkblad ontvangen?

Meldt u dan nu aan als (digitale) abonnee via kerkblad@grotekerkoverschie.nl


Agenda

De agenda voor andere gebeurtenissen in de Grote Kerk is hier te vinden.

 Etenstijd in de kerk . Voor meer details en opgeven zie onder Samen eten.
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.